STARTUP STHLMS INTEGRITETSPOLICY 

Startup Sthlm är måna om att skydda din personliga integritet och vill att du ska känna dig säker när du använder vår webbplats eller tar del av våra tjänster och event. Vi har upprättat denna integritetspolicy i syfte att förklara för dig och informera om hur dina personuppgifter behandlas av oss så att du kan känna dig trygg. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter. 


Vem är personuppgiftsansvarig?
 

Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum (“Startup Sthlm”), org.nr 802012-9865 

Adress: Drottninggatan 99, 113 60 Stockholm 

Telefonnummer: 08-32 45 10 

E-postadress: info@startupsthlm.se

Kontaktperson med anledning av dina personuppgifter: Ellinor Westin som nås enklast på ellinor.westin@startupsthlm.se 


Hur samlar
vi in dina personuppgifter och vad för personuppgifter behandlar vi? 

För att kunna ta del av våra tjänster som bland annat innefattar rådgivningssamtal, deltagande på olika event och kurser så måste du skaffa ett konto hos oss. I det formulär du fyller i vid registrering av ditt konto, samlar vi in följande uppgifter: 

 • Namn 
 • Adress 
 • Personnummer/samordningsnummer* 
 • Kön 
 • E-post 
 • Mobilnummer 
 • Nuvarande sysselsättning 


För att marknadsföra vår och din verksamhet kan vi även komma att samla in följande om dig:
 

 • Fotografier 
 • Videor 

Vi kommer även kunna lämna ut dina kontaktuppgifter till våra samarbetspartners i syfte för dem att marknadsföra sina tjänster till dig. 

* Detta är en extra skyddsvärd personuppgift. Se nedan hur vi använder denna uppgift. 


Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling
 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse för följande ändamål: 

– För att kunna skicka nyhetsbrev till dig;
– För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
– För att ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
– För att vi ska kunna utvärdera och återkoppla om du som kund närvarat på exempelvis inbokat seminarium till våra samarbetspartners och finansiärer
– För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Startup Sthlms tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort;
– För att kunna erbjuda dig en bättre kundupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt kommunikation; samt;
– För att kunna följa upp hur ditt företag utvecklas samt på så sätt bedöma och utvärdera vad våra tjänster bidragit till; samt
– För att hålla Startup Sthlms tjänster relevanta, genom att fortlöpande analysera hur tjänsterna används. 


Vi behandlar även dina personuppgifter på den legala grunden fullgörande av det avtal, samt det samtycke du lämnat för följande ändamål:

– För att i marknadsföringssyfte publicera fotografier och/eller videor där du medverkar för att marknadsföra vår och din verksamhet på våra digitala kanaler;

– För att marknadsföra din verksamhet där dina personuppgifter såsom för- och efternamn, och namn på ditt bolag/det bolag du representerar, publiceras i anslutning till fotografierna och/eller videorna. 


Våra samarbetspartners och finansiärer kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av deras berättigade intresse för följande ändamål:


– För att kunna redovisa sitt bidrag till sina respektive uppdragsgivare, samt;

– För att rikta marknadsföring till dig med erbjudande av sina tjänster och kampanjer. 


När det gäller
ditt personnummer eller samordningsnummer behöver vi behandla uppgiften för att säkert identifiera dig i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Efter att vi har slutfört våra insatser använder vi ditt personnummer/samordningsnummer för att framställa avidentifierad statistik, dock endast under förutsättning att du har samtyckt till detta. 


Vilka kommer ta del av personuppgifterna?
 

Våra samarbetspartners och finansiärer av vår verksamhet kommer att ta del av personuppgifterna. 


Sker någon tredjelands (utanför EU/EES) överföring?
 

Nej, ingen överföring av dina personuppgifter sker till tredje land utan all behandling sker inom EU/EES. 


Hur länge sparas personuppgifterna?
 

Startup Sthlm behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För de fall Startup Sthlm behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.  

Sex (6) månader efter avslutad rådgivning avpersonifieras de personuppgifter vi inte behöver spara för framställning av avidentifierad statistik, resterande uppgifter raderas. Efter avpersonifieringen sparas endast följande uppgifter: 

 • Namn 
 • Personnummer/samordningsnummer 
 • E-post 

Dessa uppgifter sparas i upp till 10 år efter avslutad rådgivningsinsats. 


Vilka rättigheter har du som registrerad?
 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som handlar om dig. Exempel på sådan information är vilka kategorier av samt specifika personuppgifter som Startup Sthlm behandlar och för vilka ändamål Startup Sthlm använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. 

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Startup Sthlm behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Startup Sthlm måste spara personuppgifterna. För att Startup Sthlm ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste Startup Sthlm visa att Startup Sthlm berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. 

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Startup Sthlm i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. 

All kommunikation och samtliga åtgärder som Startup Sthlm vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Startup Sthlm förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran. Kontaktuppgifter till Startup Sthlm framgår överst i denna Integritetspolicyn. 

Om du skulle ha några frågor avseende Startup Sthlm behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss enklast via e-post på info@startupstockholm.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 


Cookies
 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. 

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy. 


Övrigt
 

Om du inte skapar ett konto där du lämnar ut dina personuppgifter till Startup Sthlm har Startup Sthlm tyvärr inte möjlighet att fullgöra din förfrågan om rådgivning, deltagande på seminarium, workshop och program eller uppfylla Startup Sthlms åtaganden i förhållande till dig som kund.