ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ንግዲ ንምጅማር ትደልዩ!

ኣብ ሽወደን ወናኒ ትካል ንምዀን

እዚ ትምህርቲ ብቘንቘ ትግርኛ ኮይኑ : ኣብ SFI 2B ዝመሃሩ ኣብ ሽወደን ንግዲ ከመይከም ትጅምር ዘረድእ እዩ:: እዚ ትምህርቲ ንሰለስተ ሰዓታት ኣብ ሰሙን ንዓሰርተ ሰሙናት ይወሃብ:: ሙሉእ ብሙሉእ ክኣ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ::

ምዝገባ

ስምካን ቁጽሪ ሞባይልካን ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ብምልኣኽ ክትምዝገብ ትኽእል::

startupstockholm.se/eis

ናይ ንግዲ ትምህርቲ ክትመሃሩ ኣብ SFI C, D ወይ ክኣ SVA ትመሃሩ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኣንብቡ::

sfx.se/utbildning/svenska-for entreprenorer

እዚ ፕሮጀክት ምስዞም ዝስዕቡ ኣካላት ተሓጋጊዙ ይሰርሕ :-

ናይ ትግሪኛ ኮርስ ስለዚወደአ ንዚመጽአ ዘሎ ቀውዒ 2020
ሐዲሽ ኮርስ ኣይክንዳልውን ምኢናኻንና በዚ ንሕብር