کارآفرین در سوئد

اگر در مورد راه اندازی کسب و کار کنجکاو هستید ، شما میتوانید در یک دوره ۱۰ هفته کارآفرینی به زبان مادری

شرکت کنید. این دورهرایگان است و می توانید در هنگام

شرکت در این دوره کمک هزینه مالی  خود را حفظ کنید. این دوره آموزشی ۳ ساعت در هفته به مدت ۱۰ هفته استکه به دو دوره‌

کوتاه ۵ هفته ای تقسیم می شود.

 به دانشجویان بعد از گذراندن آموزش (بعد از ۱۰ هفته)

دیپلم اهدا می شود که می توانید هنگام درخواست شغل به کارفرمایان نشاندهید.

این آموزش شروع خوبی برای آموزش بیشتر در زمینه

کارآفرینی است. این دوره فقط برای کسانی است که در

سطح SFI /2B تحصیلمی کنند.

اگر SFI را در سطح C ، D یا SVA مطالعه کنید می توانید

در یک دوره مشابه اما به زبان سوئدی شرکت کنید.

برای اطلاعات بیشتر بهوب سایت بروید. www.sfx.se/utbildning/svenska-for-entreprenorer

در بهار سال ۲۰۲۰ ، یک دوره فشرد ۵ هفته ای کارافرینی  را از راه دور به زبان مادری ارائه می دهیم.

ارسال درخواست برای این دوره:

ثبت نام با ارسال نام ، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه

شما به:

غزاله سلمانی

ghazaleh.salmani@startupsthlm.se

079 – 100 77 82